Preklady rôznych úradných dokumentov v anglickom jazyku, ktoré sú tiež známe ako preklady s overením, súdne preklady alebo preklady „s okrúhlou pečiatkou“

Úradný preklad

Úradný preklad, tiež nazývaný oficiálny preklad, overený preklad, súdny preklad, preklad s pečiatkou, preklad s okrúhlou pečiatkou je v zásade tiež prekladom textu z jedného jazyka do iného jazyka, avšak, osoba, ktorá preklad vyhotoví, musí byť zapísaná v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradný prekladateľ disponuje preukazom prekladateľa a úradnou pečiatkou prekladateľa, ktoré uvádzajú okrem mena a adresy prekladateľa aj jazykovú kombináciu. Detaily sú stanovené v zákone 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Úradný prekladateľ môže vyhotoviť úradný preklad len v jazykovej kombinácii, v ktorej je zapísaný v Zozname. Úradný preklad sa skladá z košieľky, kde je uvedené meno a adresa zadávateľa, meno a adresa prekladateľa, názov dokumentu, počet strán a počet vyhotovení. Po košieľke je zaradený zdrojový dokument, teda ten, ktorý má byť preložený. Po ňom nasleduje cieľový text, teda samotný preklad. Poslednou stranou je prekladateľská doložka, ktorá uvádza vyhlásenie prekladateľa, číslo záznamu v prekladateľskom denníku, jedinečné registračné číslo prekladateľa, dátum, podpis a odtlačok pečiatky úradného prekladateľa. Všetky strany musia byť mechanicky spojené trikolórou (trojfarebnou šnúrkou vo farbách slovenského znaku) tak, aby jednotlivé strany dokumentu nebolo možné oddeliť bez viditeľného poškodenia. Novinkou je elektronický úradný preklad, ktorý je elektronickou alternatívou tlačeného úradného prekladu.

Neúradný preklad

Neúradný alebo obyčajný preklad je spravidla preklad akéhokoľvek textu z jedného jazyka do iného. Vyhotoviť obyčajný alebo neúradný preklad môže ktokoľvek s dostatočnou znalosťou oboch jazykov. Vyhotovenie obyčajného alebo neúradného prekladu podlieha ustanoveniam živnostenského zákona. Neúradný alebo obyčajný preklad môže byť preklad elektronického dokumentu (napríklad vo formáte .doc, ppt, .pdf a podobne), ktorého preklad môže byť v rovnakom alebo aj inom elektronickom formáte, alebo aj vo forme tlačeného dokumentu, prípadne naopak, môže ísť o preklad tlačeného textu, kde preklad je vyhotovený do elektronického dokumentu.

Cena úradného prekladu

Úradný preklad v tlačenej forme

23 € / NS*

  • Listinná podoba úradného prekladu, ktorá sa skladá z košielky, originálneho dokumentu, prekladu a doložky. Preväzuje sa trojfarebnou šnúrkou.
Nezáväzná kalkulácia
Možnosť odovzdania prekladu aj na Komárnickej v Bratislave.

Úradný preklad štandardizovaného dokumentu

19,92 € / NS*

  • Rodný list, sobášny list, vysvedčenie, výpis z registra trestov, potvrdenia súvisiace s COVID-19, atď.