Aký je rozdiel medzi úradným a bežným odborným prekladom?

Oba typy prekladov vykonávam osobne, na vysokej úrovni a kvalitne. Rozdiel medzi nimi je len formálny, čo sa týka spôsobu ich vyhotovenia a účelu použitia.

Bežný alebo odborný preklad bez úradného overenia vyhotovuje prekladateľ, ktorý nemusí byť úradným prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Takýto preklad neobsahuje úradnú pečiatku prekladateľa, ani jeho podpis. Týmto spôsobom sa väčšinou prekladajú rôzne manuály, technické príručky a špecifikácie, zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, produktové katalógy, tendrová dokumentácia a pod.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je oprávnený vykonávať túto činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Tento typ prekladu sa používa na úradné účely. Najčastejšie úradne prekladanými dokumentami je rodný list, sobášny list, úmrtný list, diplomy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov, zakladateľské listiny, stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra, splnomocnenia, súdne rozhodnutia a pod.

V prípade elektronického úradného prekladu prekladateľ vyhotoví preklad dokumentu zaslaného e-mailom a opatrí ho elektronickým mandátnym podpisom s časovou pečiatkou. Následne je zákazníkovi odoslaný elektronickou poštou, napríklad v najbežnejšom formáte .pdf. Takto preložený súbor môže zákazník použiť v elektronickej komunikácii so štátnou správou a okrem iných výhod môže získať 50 % zľavu na poplatkoch pri zapísaní, resp. prepísaní vozidla na dopravnom inšpektoráte. Zákazník si môže takýto elektronický dokument vytlačiť na niektorých pobočkách Slovenskej pošty (spravidla tie, ktoré vydávajú napríklad aj výpisy z registra trestov) alebo na notárskych úradoch. Takto vytlačený alebo elektronický dokument má totožnú váhu ako listinný úradný preklad.

Ak nie ste si istý, aký typ prekladu potrebujete, rada vám poradím.

Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Preklad je úkon vyhotovený písomne. Tlmočenie vykonáva tlmočník ústne.

Ako prebieha spracovanie prekladu?

Ak máte záujem o vyhotovenie prekladu, môžete ma kontaktovať telefonicky, e-mailom natalia.klemanova@gmail.com alebo prostredníctvom formulára uvedeného v časti Kontakt na tejto webovej stránke.

Dokument určený na úradný preklad mi môžete doručiť viacerými spôsobmi. Môžete mi poslať sken dokumentu na e-mail, doručiť mi ho osobne alebo poslať poštou. Následne sa dohodneme na cene a termíne vyhotovenia prekladu. Vždy sa snažím urobiť všetko preto, aby som zákazníkom vyhovela ohľadom termínov vyhotovenia! Vyhotovený preklad je nevyhnutné zviazať s originálom alebo notárom overenou kópiou. Po jeho príprave Vás budem kontaktovať a dohodneme sa na spôsobe doručenia. Preklad si môžete vyzdvihnúť u mňa, alebo vám ho môžem doručiť osobne na dohodnuté miesto, poslať poštou alebo kuriérom. Platbu za preklad vykonáte na základe vyúčtovania platbou na účet.

Dokument určený na neúradný preklad stačí zaslať e-mailom. Po doručení vášho e-mailu urobím analýzu dokumentu za účelom zistenia jeho rozsahu. Následne vás budem kontaktovať, aby som vás informovala o počte normostrán, cene a prípadnom termíne vyhotovenia.

Ako sa určuje rozsah prekladu?

Jedna prekladateľská normostrana má 1800 znakov vrátane medzier alebo 250 slov. Preto je nevyhnutné uvedomiť si, že jedna fyzická strana nie vždy znamená jednu prekladateľskú normostranu.

Koľko stojí preklad?

V záložke Cenník sú uvedené moje ceny. Tieto ceny za normostranu sú konečné, nakoľko nie som platcom DPH.

Ak chcete zistiť cenu za preklad konkrétneho dokumentu, pošlite mi ho nezáväzne na e-mail natalia.klemanova@gmail.com alebo mi zatelefonujte a ja vám rada odpoviem na všetky vaše otázky.

Cena, na ktorej sa vopred dohodneme, je vždy konečná.

Nikdy si neúčtujem žiadne príplatky ani poplatky, o ktorých by ste neboli vopred informovaní.

Ako je to s mlčanlivosťou?

Ako úradný prekladateľ som zo zákona povinná zachovávať mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem pri výkone mojej činnosti, či už prekladateľskej alebo tlmočníckej.

Zároveň je u mňa prvoradá diskrétnosť, profesionalita, etické správanie a vysoká odbornosť.