Úradný preklad, elektronický preklad, anglický preklad to všetko u nás za skvelú cenu.

Čo ponúkam

Flexibilita v rámci celého Slovenska. Preklady a tlmočenie v anglickom jazyku vyhotovujem zásadne len osobne, v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu.

  • Výhodné ceny
  • Diskrétnosť
  • Flexibilita a spoľahlivosť
  • Dodržiavanie mlčanlivosti je pre mňa samozrejmosťou.

PONÚKAM ÚRADNÝ PREKLAD, ODBORNÝ PREKLAD A TLMOČENIE V OBLASTIACH

Preklad (IT / WEB)

preklad webstránky, mobilnej aplikácie, manuálov, užívateľských príručiek, pravidiel používania, obchodných podmienok

Preklad (STAVEBNÍCTVO)

preklad podkladov do tendrov, manuálov, zmluvnej dokumentácie, povolení a certifikácií, stavebnej dokumentácie, prezentačných materiálov, zmluvy o dielo

Preklad (MEDICÍNA)

preklad príbalového letáku, výskumnej dokumentácie, návodu na použitie, klinickej štúdie, informovaného súhlasu, vedeckého článku, analýzy, prezentačných materiálov, konferenčných brožúr

Preklad (MARKETING)

preklad produktového katalógu, obchodnej prezentácie, prezentačného e-mailu, banneru, brožúry, PR článku, textu pre sociálne médiá

Preklad (PRÁVO)

preklad nájomnej zmluvy, zmluvy o dielo, kúpno-predajnej zmluvy, pracovnej zmluvy, zákonov, právnej analýzy, súdnych rozhodnutí, judikátov, licenčných podmienok, obchodných podmienok, formulárových zmlúv

Preklad (ÚRADNÉ DOKUMENTY)

preklad diplomov, vysvedčenia, rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, výpisu z obchodného registra, výpisu z registra trestov, preklady do tendrov, preklad patentu, smernice, lekárskej správy, apostily

Služby

ÚRADNÉ PREKLADY

Preklady rôznych úradných dokumentov v anglickom jazyku , ktoré sú tiež známe ako preklady s overením, súdne preklady alebo preklady „s okrúhlou pečiatkou“

Možnosť odovzdania prekladu aj na Komárnickej v Bratislave.
Novinka!

ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

Úradné preklady v anglickom jazyku, ktoré Vám doručím elektronicky, sú opatrené mojím elektronickým podpisom a časovou pečiatkou

TLMOČENIE

  • Odborné a vysoko profesionálne konzekutívne tlmočenie v rámci celého Slovenska aj v zahraničí
  • Tlmočenie technických školení vo výrobných závodoch, odborných školení operátorov pri zavádzaní nových strojov do výroby alebo ich údržbe, rôznych odborných technických seminárov, auditov, BOZP školení, tlmočenie na výstavách a medzinárodných veľtrhoch

ODBORNÉ PREKLADY

  • Preklad lekárskych správ, prepúšťacích správ a nálezov
  • Preklad textov z rôznych odborných oblastí, napr. právo (obchodné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky), produktové katalógy, technika, elektrotechnika, automobilový priemysel, logistika, hasiace prístroje, ekológia, poľnohospodárstvo, technické dokumentácie a špecifikácie pre potreby tendrov, príručky pre používateľov, webové stránky