SLUŽBY

ÚRADNÉ PREKLADY

  • preklady rôznych úradných dokumentov, ktoré sú tiež známe ako preklady s overením, „s okrúhlou pečiatkou“ alebo súdne preklady

NOVINKA!

ELEKTRONICKÉ ÚRADNÉ PREKLADY

  • úradné preklady, ktoré Vám doručím elektronicky, sú opatrené mojim elektronickým podpisom a časovou pečiatkou

ODBORNÉ PREKLADY

  • preklad lekárskych správ, prepúšťacích správ a nálezov
  • preklad textov z rôznych odborných oblastí, napr. právo (obchodné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky), produktové katalógy, technika, elektrotechnika, automobilový priemysel, logistika, hasiace prístroje, ekológia, poľnohospodárstvo, technické dokumentácie a špecifikácie pre potreby tendrov, príručky pre používateľov, webové stránky
  • pri preklade používam prekladateľské softvérové nástroje, vďaka čomu dokážem spracovať veľké množstvo textu so zachovaním jednotnej terminológie
  • v prípade vyhotovovania prekladov pre spoločnosti používam na základe konzultácií terminológiu „vlastnú“ pre danú spoločnosť – „preklady ušité na mieru“
  • preklad bežných textov
  • expresný preklad – preklad na počkanie – do 1 hodiny alebo do 24 hodín

TLMOČENIE

  • odborné a vysoko profesionálne konzekutívne tlmočenie v rámci celého Slovenska aj v zahraničí
  • tlmočenie technických školení vo výrobných závodoch, odborných školení operátorov pri zavádzaní nových strojov do výroby alebo ich údržbe, rôznych odborných technických seminárov, auditov, BOZP školení, tlmočenie na výstavách a medzinárodných veľtrhoch